Acte legislative şi normative de ordin general

 1.  Constituţia Republicii Moldova.
 2. Codul Educaţiei al Republicii Moldova. Cod nr. 152 din 17.07.2014. Publicat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial nr. 319-324, data intrării în vigoare, 23.11.2014.
 3. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003. Publicat: 29.07.2003 în Monitorul Oficial nr. 159-162. Actualizat la 01.02.2016.
 4. Legea nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului.
 5. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995.
 6. Legea nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice.
 7. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 8. Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare.
 9. Legea nr 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
 10. Legea nr. 140 din 1.06.2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situațiile de risc și a copiilor separați de părinți”. Publicat: 02.08.2013 în Monitorul oficial nr. 167-172.
 11. Legea nr. 82  din  25.05.2017 cu privire la integritate
 12. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 ” Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”.
 13. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului.

Acte normative în domeniul de specialitate

 1. Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului
 2. Strategia de dezvoltare a educației pentru 2014-2020, ”Educația 2020”. Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 944 din 14 noiembrie 2014.
 3. Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022. Aprobată prin hotărârea Guvernului nr.1106 din 03 octombrie 2016.
 4. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice şi manageriale, aprobat prin ordinul ministrului nr. 336 din 03 mai 2013 şi nr. 454 din 31 mai 2012;
 5. Regulamentul –cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din instituțiile de învățământ general. Aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 20.02.2015
 6. Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general. Aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 163 din 23 martie 2015.
 7. Regulamentul –tip de organizare și funcționare a Consiliului de etică al instituției de învățământ general. Aprobat prin ordinul Ministerului educației nr. 1095 din 30.12.2016.
 8. Standardele de Învățare și Dezvoltare a Copilului de la naștere până la 7 ani, 2010. Aprobat la ședința Consiliului Național pentru Curriculum la 23.08.2010
 9. Standardele profesionale naționale pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie, 2010. Aprobat la ședința Consiliului Național pentru Curriculum la 23.08.2010.
 10. Curriculum-ul educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară (1-7 ani) în Republica Moldova, 2008.
 11. Instrumentul de monitorizare a pregătirii copiilor pentru școală. Fișa de monitorizare a progresului preșcolarului. Aprobat la ședința Consiliul Național pentru Curriculum la 03.09.2014.
 12. Standarde de competență profesională ale cadrelor managerial din învățământul general. Aprobat: la ședința Consiliului național pentru Curriculum, proces-verbal nr. 10 din 22 iunie 2016, prin Ordinal ministrului educației nr. 623 din 28 iunie 2016.
 13. Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului. Aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 99 din 26.02.2015.
 14. Metodologia cu privire la organizarea și funcționarea Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă din instituția de învățământ preuniversitar. Aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 100 din 26.02.2015.
 15. Regulamentul sanitar pentru instituțiile de educație timpurie. Hotărârea guvernului nr. 1211 din 04.11.2016. Publicat. 11.11.2016  în Monitorul Oficial nr. 388-398.
 16. Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiei de educaţie timpurie. Aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 297 din 22.04.2017.
 17. Recomandările pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 ”Cu privire la implementarea Recomandărilor”
 18. Ordinul Ministerului Educației nr. 972 din 12.12.2011 ”Cu privire la aprobarea regulamentului privind cooperarea instituțiilor de învățământ cu asociațiile obștești ale părinților”. Publicat: 23.12.2011 în Monitorul oficial nr. 227-232. Data intrării în vigoare: 23.12.2011.
 19. Ordinul Ministerului Educației nr. 601 din 06.07.2017 ”Cu privire la modificarea regulamentului –tip de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie”.
 20. Ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 22 februarie 2013 ” Cu privire la Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului”.
 21. Ordinul Ministerului Educației nr. 858 din 23 august 2013 ”Cu privire la metodologia de aplicare a procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului.”
 22. Ordinul Ministerului Educației nr. 60 din 07 februarie 2014 ”Cu privire la punerea în aplicare a regulamentului privind comunicarea între instituțiile de învățământ și mass-media în cazurile care se referă la copii”.
 23. Ordinul Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și familiei, Ministerul Afacerilor interne al Republicii Moldova nr. 153/1043/1042/293 din 08 octombrie 2014 ”Cu privire la aprobarea Fișei de sesizare a cazului suspect de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului”.
 24. Ordinul Ministerului Educației nr. 1049 din 10 octombrie 2014 ”Cu privire la punerea în aplicare a Instrucțiunii privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului”.

 Resurse pentru cadre didactice – educaţia timpurie

 1. Ghid pentru cadrele didactice de la grupele de creşă. Aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum . Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 71 din 05.09.2017.
 2. 1001 idei pentru o educație timpurie de calitate. Ghid pentru educatori,  2010.
 3. Ghidul cadrelor didactice pentru educația timpurie și preșcolară, 2010.
 4. Incluziunea socio-educațională a copiilor cu dizabilități în grădinița de copii, 2014.
 5. Organizarea procesului educațional în instituțiile de educație timpurie în anul de studii 2017-2018.
 6. Cadrul de referință al educației timpurii din RM
 7. Curriculum pentru educație timpurie, Chișinău 2019
 8. Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani, Chișinău, 2019
 9. Ghid de implementare a Curriculumului pentru Educație Timpurie, a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani, Chișinău 2020
 10. Curriculum+Metodologie. Educație parentală

Resurse pentru părinţi – educaţia timpurie

 1. Cum să devii un părinte mai bun pentru copilul tău. Ghid pentru părinți care educă copii cu vârsta sub 3 ani. Aprobat la Consiliul național pentru Curriculum. Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 71 din 05.09.2017.
 2. Copilul dumneavoastră și disciplina. O șansă de a învăț Unicef, 2004.
 3. Comunicăm eficient cu familia, Unicef, 2014.
 4. Ce învață copiii la grădiniță.
 5. Copilul nostru: Ghid pentru părinț Unicef, 2003.
 6. Rolul taților în dezvoltarea copiilor. Unicef.
 7. Căsuța din copac. Unicef, 2009.
 8. Prietenii mei. Suntem la fel, suntem diferiț Unicef, 2009.
 9. Vaccinarea copiilor și înscrierea lor la grădiniță.
 10. Ghid pentru informarea și dezvoltarea relaţiilor  armonioase între părinţi  și instituţiile preșcolare, 2017.
 11. Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani, Chișinău, 2019